Sr. Date Time Venue City State Trainer/Speaker Contact
1 Jun 04, 2017 11:00 AM Govt. Medical College, Near Mekahara Hospital Raipur Chattisgarh Mr. Dharnendar Chaudhary & Mr. Shivkant Mishra & Mr. Ajay Maan Mr. Mahesh Chandra (Mb. 8602997620)
2 Jun 18, 2017 11:00 AM Manas Bhawan Auditorium, Nagar Parishad Shahdol Madhya Pradesh Mr. Ved Prakash Ojha & Mr. Ajay Mann Mr. Tulsi Pal (Mb. 7000091886, 9425740254)